MATRIciel SA – Place de l’Université 25 – BE-1348 Louvain-la-Neuve – België – Ondernemingsnummer (BTW-BE): BE 876.052.926

1. Waarom dit privacybeleid?

MATRIciel SA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Dit Privacybeleid informeert u over de regels die wij volgen bij de verwerking, het gebruik en de bewaring van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dit verband.

Het is van toepassing op (i) alle (commerciële) betrekkingen die bestaan tussen MATRIciel SA en zijn klanten, prospects en handelspartners, (ii) de organisatie van seminars, bezoeken en conferenties die door MATRIciel SA worden aangeboden, (iii) de communicatie van informatie met betrekking tot onze activiteiten en (iv) onze website https://www.matriciel.be (hierna de “website” genoemd).

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen altijd duidelijk worden meegedeeld op onze Website.

 

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Contactgegevens: Catherine FABRY

E-mail: fabry@matriciel.be
Telephone: +32 10 24 15 70

 

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De bewaring van persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door MATRIciel SA nagestreefde doeleinden te bereiken.

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Gegevens over de beroepsactiviteit: bedrijf en functie binnen het bedrijf
 • Locatiegegevens: bedrijfsadres
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummers (zakelijke vaste en mobiele telefoon)

4. Hoe komen de gegevens in ons bezit?

Deze persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • als u ons uw visitekaartje geeft;
 • als u contact opneemt met MATRIciel SA (al dan niet via het contactformulier op de website);
 • als u een offerte voor diensten aanvraagt bij MATRIciel SA ;
 • als u zich inschrijft voor een seminar, opleiding of bezoek die/dat georganiseerd wordt door MATRIciel SA ;
 • als u hebt gesolliciteerd voor een functie bij MATRIciel SA ;
 • als u deelneemt aan een project waarin een opdracht wordt toevertrouwd aan MATRIciel SA en uitwisseling tussen u en MATRIciel SA noodzakelijk is zodat het bedrijf deze opdracht kan uitvoeren.

5. Wat zijn de beoogde doeleinden?

MATRIciel SA verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken

 • commerciële betrekkingen in het kader van projectontwikkelings- of adviesopdrachten;
 • informatie met betrekking tot onze diensten;
 • uitnodiging om deel te nemen aan seminars, bezoeken en conferenties van MATRIciel SA , indien u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven;
 • mededeling van informatie met betrekking tot onze activiteiten, nieuwsbrieven, indien u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven.

Dit gebruik is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen:

 • het sluiten, onderhandelen en uitvoeren van een contract dat ons bindt;
 • het beschermen van onze legitieme belangen;
 • toestemming

Daarnaast verzamelt MATRIciel SA automatisch anonieme informatie over uw gebruik van de website voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat de behoeften en verwachtingen van onze klanten beter te begrijpen.

Zo registreert MATRIciel SA door middel van cookies de onderdelen van de website die u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, welke website u bezocht toen u toegang kreeg tot de website. We kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

 6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Gebruik
commerciële en contractuele betrekkingen in het kader van de ontwikkeling van projecten of adviesopdrachten EN specifieke informatie over onze diensten uitnodigingen (seminars, bezoeken en conferenties), nieuwsbrieven EN mededeling van informatie over onze activiteiten
· Als u ons uw visitekaartje hebt gegeven, als u informatie of een offerte heeft aangevraagd, of als u zich hebt ingeschreven voor een seminar, een opleiding of een bezoek die/dat georganiseerd wordt door MATRIciel SA : 5 jaar n.v.t.
· Als we een contract hebben gesloten of samenwerken aan een project: 5 jaar na de laatste datum tussen

– de laatste uitwisselingen over het project

– de voorlopige oplevering van de werkzaamheden

n.v.t.
· Als u uw toestemming hebt gegeven tot uw verzoek tot intrekking tot uw verzoek tot intrekking
· Als u gesolliciteerd hebt bij MATRIciel SA 5 jaar n.v.t.

 

7. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Uw persoonsgegevens worden dus niet aan derden verkocht.

MATRIciel SA zal uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken wanneer dit nodig is voor de levering van zijn diensten.

Indien het voor MATRIciel SA noodzakelijk is om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zal de derde verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Niettegenstaande het voorgaande kan MATRIciel SA uw persoonsgegevens wel meedelen:

 • aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer MATRIciel SA daartoe wettelijk verplicht is of in het kader van een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) om onze rechten te waarborgen en te verdedigen;
 • wanneer u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd, indien van toepassing.

MATRIciel SA heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een data-inbreuk te voorkomen.

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1. Garantie voor een loyale en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden die in punt 5 worden uiteengezet, worden op een passende, relevante en niet-buitensporige manier verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken.

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico’s van illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. In geval van een inbraak in zijn computersystemen zal MATRIciel SA onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

8.2. Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, welke categorieën gegevens het betreft, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden verstrekt, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van de gegevens te bepalen en welke rechten u kunt uitoefenen op uw gegevens.

8.3. Recht op verbetering

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd door ons een schriftelijk verzoek te sturen per e-mail aan fabry[at]matriciel.be of per post: MATRIciel SA – T.a.v. C.Fabry – Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve.

8.4. Recht op wissing (of het “recht om te worden vergeten”):

 • uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • u trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u hebt uw recht op bezwaar rechtsgeldig uitgeoefend;
 • uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MATRIciel SA beslist op eigen initiatief of de bovenstaande criteria aanwezig zijn.

8.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die nodig is voor MATRIciel SA om na te gaan of u uw recht op wissing op rechtsgeldige wijze kunt uitoefenen.

8.6. Recht op bezwaar

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. MATRIciel SA zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn om de verwerking te laten prevaleren boven uw recht op bezwaar.

8.7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données personnelles. Le retrait de votre consentement n’entache pas la validité des opérations de traitement antérieures au retrait.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen ?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen per aangetekende post aan MATRIciel SA – T.a.v. C.Fabry – Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve of per e-mail aan fabry@matriciel.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “DPA”) via de volgende link https://www.privacycommission.be/fr.

U hebt ook de mogelijkheid om via deze website een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door MATRIciel SA .